Pakalpojumi bērniem

Pakalpojumi bērniem

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums tiek sniegts par valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.1613 “Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām”.

Šo noteikumu 4. un 5. punktos norādīts, ka pastāvot aizdomām, ka bērns varētu būt cietis no vardarbības, viņš/viņa tiek nosūtīts pie sociālā darbinieka vai psihologa. Šo speciālistu tālāko rīcību nosaka noteikumu 6. punkts (citāts):

“6. Psihologs vai sociālais darbinieks pēc cietušā bērna vecāka, aizbildņa, iestādes vadītāja, audžuģimenes vai bāriņtiesas pieprasījuma 10 dienu laikā sniedz atzinumu. Atzinumā norāda šādu informāciju:

6.1. vai bērnam ir psiholoģiskas traumas pazīmes;

6.2. nepieciešamie sociālās rehabilitācijas pasākumi;

6.3. vai sociālo rehabilitāciju vēlams saņemt bērna dzīvesvietā (turpmāk – dzīvesvieta) vai iestādē, vai sociālās rehabilitācijas institūcijā;

6.4. vai bērnam ir nepieciešams sociālās rehabilitācijas kurss līdz 30 dienām vai komplekss sociālās rehabilitācijas kurss līdz 60 dienām sociālās rehabilitācijas institūcijā;

6.5. vai nepieciešams, lai sociālās rehabilitācijas institūcijā kopā ar bērnu uzturētos viņa ģimenes loceklis vai persona, kas bērnu aprūpē, ņemot vērā bērna psiholoģisko stāvokli un vecumu.” (citāta beigas)

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums ir vērsts uz bērna sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu  (saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā definēto).

Pakalpojuma noformēšanai nepieciešamo dokumentu veidlapas atrodamas sadaļā “Dokumenti”.

Vēlamies precizēt, ka šis pakalpojums NAV krīzes centra pakalpojums. Nodibinājums Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs šo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu  bērniem par valsts budžeta līdzekļiem sniedz kā sociālās rehabilitācijas institūcija .

Psiholoģiskā izpēte un psihologa atzinuma sagatavošana nav iekļauta šī pakalpojuma saturā un nepieciešamības gadījumā tiek sniegts kā atsevišķs maksas pakalpojums.